کفی های طبی و کاربردی


کفی تخصصی پای ارتجاعی

کفی تخصصی پای ارتجاعی

کفی نقاط حساس پا

کفی نقاط حساس پا

کفی چرم طبیعی

کفی چرم طبیعی

کفی فوم حافظه دار

کفی فوم حافظه دار

کفی ضد لغزش 3/4

کفی ضد لغزش 3/4

کفی منافذ تنفسی با آنتی شوک

کفی منافذ تنفسی با آنتی شوک

کفی افزایش قد

کفی افزایش قد